دامنه

ثبت ، تمدید و انتقال دامنه

امروز دامنه خود را انتخاب کنید !

جدول قیمت ها

دامنه سال ثبت انتقال تمدید
com. 1 140 تومان 140 تومان 140 تومان
ir. 1 6 تومان 6 تومان 6 تومان
net. 1 168 تومان 168 تومان 168 تومان
org. 1 168 تومان 168 تومان 168 تومان
info. 1 168 تومان 168 تومان 168 تومان
me. 1 168 تومان 168 تومان 168 تومان